Regler vedrørende flyvning med droner i Danmark

Den danske lovgivning

Når du skal flyve med droner, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i den danske lovgivning for droner. De væsentligste regler omhandler grundlæggende privat eller erhvervsmæssig droneflyvning samt droneflyvning indenfor eller udenfor bymæssigt område, hvor det især er vigtigt at kende de gældende afstandsmæssige restriktioner. Reglerne er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed.

På denne side kan du danne dig et overblik over de regler, vi vurderer, er mest relevante for dig som dronefører. Det skal dog understreges, at det er droneførerens eget ansvar at holde sig ajour med diverse tilføjelser og ændringer. Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraffer.

Linkoversigt

➡️ Læs vores nye guide til dronetegnet og reglerne for flyvning udenfor byen

➡️ Tag et dronetegn til flyvning udenfor bymæssigt område

➡️ Tag et dronebevis til flyvning indenfor bymæssigt område

Regler for privat- og erhvervsmæssig droneflyvning

Indenfor droneflyvning gælder der forskellige regler for privatpersoner og erhvervspersoner. Hvor det for privatpersoner er ulovligt at flyve indenfor bymæssigt område, er dette lovligt for personer med et erhvervsmæssigt sigte - såfremt de har taget et dronebevis. Privatpersoner må således kun flyve udenfor bymæssigt område.

I nedenstående oversigt er de grundlæggende regler for henholdsvis privat- og erhverspersoner skitseret.

Område Privat / udenfor bymæssigt område Erhverv med dronebevis / indenfor bymæssigt område

Minimum afstand til offentlige flyvepladser

5 km

2 km (maksimal flyvehøjde 40 m)

Minimum afstand til bymæssig bebyggelse

150 m

0 m (sikkerhedszone påkrævet)

Minimum afstand til større offentlig vej

150 m

Sikkerhedszonens radius (min. 15 m)

Flyvehøjde må ikke overstige

100 m

120 m

Minimum afstand til uheldssteder

200 m

0 m (særskilt tilladelse påkrævet)

Minimum afstand til politistationer, fængsler og arresthuse

150 m

0 m (særskilt tilladelse påkrævet)

Minimum afstand til kongehusets ejendomme

150 m

0 m (særskilt tilladelse påkrævet)

Minimum afstand til militære områder

150 m

0 m (særskilt tilladelse påkrævet)

Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.

De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i BL 7-15, må ikke overflyves.

Uddybende oversigt over regler for flyvning med droner indenfor- og udenfor bymæssigt område.

Der eksisterer forskellige regler afhængig af om droneoperation foregår udenfor- eller indenfor bymæssigt område. Med udgangspunkt i Trafik- og Bygningsministeriets bekendtgørelser på begge områder, har vi forsøgt at anskueliggøre de vigtigste regler, du som dronefører skal være opmærksom på.

Regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt område

Nedenstående bestemmelser træder først i kraft den 1. juli 2017. De mest relevante for dig som dronefører omfavner temaerne; generelt, før flyvning, under flyvning, og flyvehøjder og afstandskrav

Område Definition
Generelt

Krav om ansvarlig flyvning

Al flyvning med droner skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe.

Krav om flyvning indenfor synsvidde (VLOS)

Dronen skal under hele flyvningen være indenfor droneførerens synsvidde (VLOS)

- medmindre særlig tilladelse foreligger.

Før flyvning

Registrering og identifikation

Droneejeren skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som derefter tildeler ejeren et registreringsnummer, som sættes på dronen sammen med ejerens navn og telefonnummer. Hvis dronen er en mikrodrone eller hvis flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertilhørende luftrum, er registrering ikke nødvendig.

Forsikring

Droner - som ikke er mikrodroner - skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio.

Krav om dronetegn

Droneføreren skal have et dronetegn udstedt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen, medmindre:

 • føreren af dronen har et dronebevis
 • føreren af dronen er medlem af en anerkendt modelflyveorganisation
 • dronen er en mikrodrone

Dronetegnet kan tages i form af en test, på en hjemmeside godkendt af Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsens (Mere information følger når reglerne træder i kraft).

Aldersgrænse

Er droneføreren under 15 år, skal dronetegnet tages sammen med dennes værge.

Anvender dronen jetturbinemotor eller vejer den over 7 kg, skal droneføreren være fyldt 16 år, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt stormodelflyveplads.

Information om luftrum

Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner i det luftrum som flyvningen planlægges at foregå i.

Særlige tilladelser til flyvninger med forhøjet risiko

Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Eksempler på flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko

Flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko anses som bl.a.:

 • Flyvning udenfor droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).
 • Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.
 • Indendørsflyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller indendørsarrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er det samme som ved offentlig adgang, eksempelvis firmafester.
 • Flyvning i højder over 100 meter over terræn.
 • Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.
 • Autonom flyvning.
 • Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted.

Særlige regler for natflyvning

Ved natflyvning skal følgende krav overholdes:

 • Dronen skal være udstyret med lys, som gør det muligt for droneføreren at se dronen under flyvningen, herunder hvordan dronen er orienteret i luften
 • Start- og landingsområde skal være tilstrækkeligt belyst, således at mennesker i området kan ses, og dronen kan betjenes

Tilladelser og orientering

Flyvning over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er tydeligt afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende må ikke ske uden ejers eller beboers samtykke, medmindre Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen har givet særlig tilladelse.

Under flyvning

Overvågning af luftrum

Det omgivende luftrum skal konstant overvåges af droneføreren, og flyvningen skal afbrydes omgående, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig.

Vigepligtsregler

En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød og droners vigepligt for anden lufttrafik skal overholdes.

En drone har højre vigepligt set i forhold til sin styrende kurs for:

 • Droner, der styrer modsat eller næsten modsat kurs
 • Droner, der skærer kursen i omtrent samme højde
 • Foranliggende droner, som er ved at blive indhentet

En drone har ubetinget vigepligt set i forhold til sin styrende kurs for

 • Bemandede luftfartøjer
 • Droner, der står stille i luften
 • Droner, der er i færd med at lande eller foretage sidste del af indflyvning til landing
 • Droner, der befinder sig i lavere højde
 • Droner, der er tvunget til at lande
Flyvehøjder og afstandskrav

Maksimal flyvehøjde

Udenfor bymæssigt område må flyvehøjden ikke overstige 100 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse foreligger.

Afstand til andre mennesker

Flyvning med droner - som ikke er mikrodroner - må ikke ske nærmere end 50 meter fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Flyvepladser og flyvestationer

Flyvning må ikke ske nærmere end 5 km fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km fra en bane på en militær flyvestation.

Ejendomme med særlige regler

Flyvning må ikke ske nærmere end 150 meter fra kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, fængsler, arresthuse og militære installationer m.v., medmindre der forinden er indhentet særlig tilladelse fra den myndighed der er ansvarlig for pågældende ejendom.

Bygninger, større offentlig veje og jernbaner

Flyvning med droner - som ikke er mikrodroner - må ikke ske nærmere end 150 meter fra bygninger, større offentlig vej eller jernbane, med mindre der er givet tilladelse fra ejer, beboer, infrastrukturforvalteren eller Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen.

Uheldssteder

Flyvning nærmere end 150 meter fra uheldssteder, hvor politi, sikkerheds- og redningsmandskab arbejder, eller flyvning i strid med redningsmyndighedens særlige fastsatte restriktioner herfor, må ikke finde sted.

Særligt følsomme naturområder

Flyvning over særligt følsomme naturområder må ikke finde sted.

Dispensation

Trafik,- Bygge- og Boligstyrrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Regler for flyvning med droner indenfor bymæssigt område

Droneflyvning indenfor bymæssigt område, er kun tilladt såfremt du har et dronebevis og din operationen foregår i et erhvervsmæssigt øjemed. Derudover er der en række sikkerhedsmæssige procedurer og regler der skal overholdes, og de mest relevante for dig som dronefører omfavner temaerne; generelt, før flyvning, under flyvning, flyvehøjder og afstandskrav og efter flyvning.

Reglerne er gældende for flyvning med mindre droner i vægtklassen 0 - 25 kg

Område Definition
Generelt

Krav om professionelt øjemed

Det er kun tilladt at flyve indenfor bymæssigt område, hvis flyvningen har et professionelt formål.

Krav om ansvarlig flyvning

Al flyvning med droner skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe.

Krav om flyvning indenfor synsvidde (VLOS)

Dronen skal under hele flyvningen være indenfor droneførerens synsvidde (VLOS) - medmindre særlig tilladelse foreligger.

Før flyvning

Registrering og identifikation

En drone skal registreres hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som tildeler den et registreringsnummer.

Forsikring

Dronen skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio.

Aldersgrænse

Droneføreren skal være fyldt 18 år.

Krav om dronebevis

Droneføreren skal have et gyldigt dronebevis, som gælder for den pågældende drone.

Sikkerhedszoner

Droneføreren skal oprette en sikkerhedszone, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig.

Sikkerhedszonen skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter.

 • Ingen andre personer end droneføreren og eventuel medhjælper må opholde sig indenfor sikkerhedszonen.
 • Hvis dronen fuldt ud kan kontrolleres ved tab af en motor eller har anden sikkerhedsanordning (f.eks. faldskærm) under alle faser i flyvningen, må personer, som har givet samtykke til droneføreren, opholde sig inden for sikkerhedszonen.

Information om luftrum

Droneføreren skal indhente information om eventuelle restriktioner i det luftrum som flyvningen planlægges at foregå i.

Særlige tilladelser til flyvninger med forhøjet risiko

Flyvninger, der er forbundet med en forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, må ikke udføres uden særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For at opnå en særlig tilladelse skal der tages de nødvendige tiltag for at imødegå den forøgede flyvesikkerhedsmæssige risiko, hvilket skal baseres på og dokumenteres ved en risikovurdering.

Eksempler på flyvninger med forhøjet risiko

Flyvninger med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko anses som bl.a.:

 • Flyvning udenfor droneførerens synsvidde (EVLOS/BVLOS).
 • Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen.
 • Indendørsflyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller indendørsarrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er det samme som ved offentlig adgang, eksempelvis firmafester.
 • Flyvning med droner med jetmotor.
 • Flyvning med hastigheder over 50 km/t.
 • Flyvning i højder over 120 meter over terræn.
 • Flyvning med fastvingede droner med en startvægt på over 1,5 kg.
 • Flyvning med mere end én drone fra samme kontrolstation.
 • Autonom flyvning.
 • Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted.

Særlige regler for natflyvning

Droneføreren skal have et særligt dronebevis til natflyvning. For at opnå dette skal droneføreren have gennemført mindst 3 timers natflyvning udenfor bymæssigt område inden for det seneste år.

Tilladelser og orientering

Flyvning nærmere end 5 meter fra bygninger og flyvning over ejendom - som tydeligt er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende - må ikke ske uden ejerens tilladelse. Hvis der er tale om beboelsesejendomme, skal beboerne orienteres. Giver anden lovgivning adgang til ejendommen, er denne gældende.

Orientering til politimyndighed

Den lokale politimyndighed skal orienteres skriftligt senest 24 timer før enhver flyvning.

Under flyvning

Kontrol med dronen

Drone og tilhørende kontrolsystem skal være funktionsdygtigt under hele flyvningen. Hvis dronen er udstyret med automatisk flyvning med forprogrammeret flyverute, skal kontrollen med dronen til enhver tid og uden forsinkelse kunne overtages manuelt for at undgå sammenstød med andre luftfartøjer, personer, køretøjer og bygninger.

Overvågning af luftrum

Det omgivende luftrum skal konstant overvåges af droneføreren, og flyvningen skal afbrydes omgående, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig.

Vigepligtsregler

En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød og droners vigepligt for anden lufttrafik skal overholdes.

Flyvehøjder og afstandskrav

Maksimal flyvehøjde

Indenfor bymæssigt område må flyvehøjden ikke overstige 120 meter over terræn, medmindre særlig tilladelse foreligger. Udenfor bymæssigt område, må flyvehøjden ikke overstige 100 meter over terræn.

Flyvepladser og flyvestationer

Flyvning må ikke ske nærmere end 5 km fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km fra en bane på en militær flyvestation, medmindre:

 • Flyvehøjden ikke er højere end 40 meter over banehøjden, idet flyvning i så fald må ske i en afstand af indtil 2 km fra en bane på flyvepladsen eller flyvestationen

 • Der foreligger særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ejendomme med særlige regler

Flyvning må ikke ske nærmere end 150 meter fra kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, fængsler, arresthuse og militære installationer m.v., medmindre der forinden er indhentet særlig tilladelse fra den myndighed der er ansvarlig for pågældende ejendom.

Jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motorveje

Overflyvning af jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motorveje eller flyvning tæt på sådan infrastruktur, hvor sikkerhedszonen dækker infrastrukturen, må ikke ske, medmindre der forinden er indhentet særlig tilladelse fra den pågældende infrastrukturforvalter.

Uheldssteder

Flyvning nærmere end 150 meter fra uheldssteder, hvor politi, sikkerheds- og redningsmandskab arbejder, eller flyvning der er i strid med redningsmyndighedens restriktioner herfor, er ikke tilladt.

Særligt følsomme naturområder

Flyvning over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn, må kun ske ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse m.m. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug, dyrehold og lignende.

Efter flyvning

Logbog

Droneføreren skal inden 24 timer efter afslutning indføre oplysninger om flyvningen i en logbog eller tilsvarende.

Logbogen skal indeholde oplysninger, som kan identificere:

 • Dronen
 • Kontrolstationen
 • Droneføreren, herunder dronebevisnummer
 • Sted eller område for flyvningen
 • Dato og tidspunkt for flyvningen
 • Flyvningens varighed
 • Maksimal flyvehøjde
 • Operationstypen (f.eks. VLOS, EVLOS, BVLOS, AUTONOM)
 • Eventuelle problemer, hændelser eller havarier.

Bestemmelser og bekendtgørelser

Som dronefører bør man have kendskab til følgende love og bestemmelser:

Link Beskrivelse
BL 9-4

Bestemmelser for ubemandede luftfartøjer udenfor bymæssigt område, der ikke vejer over 25 kg

BL 7-15

Bestemmelser om flyvning over særligt følsomme naturområder

BEK nr 1119 af 22/08/2016

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område