Den nye dronebekendtgørelse 2024

Den nye dronebekendtgørelse 2024Fra 1. Januar er den nye dronebekendtgørelse trådt i kraft. Der er flere ændringer og nye tilføjelser, som vi vil ...
Toke Kristian Suhr
Toke Kristian Suhr
 • Artikel
 • 17. januar 2024
 • 11 minutter

Den nye dronebekendtgørelse 2024

Fra 1. Januar er den nye dronebekendtgørelse trådt i kraft. Der er flere ændringer og nye tilføjelser, som vi vil gå igennem i denne artikel. Der er blandt andet skærpede dronezoner, krav om logbog og meget andet. 

Nyt i bekendtgørelsen

 • Digital logbog

  Den nye lovændring kræver, at den automatiske logning af droneoperationer nu skal opbevares elektronisk i en periode på fem år. Dette gælder for alle virksomheder, uanset dronens vægt. I tilfælde hvor dronen ikke er i stand til automatisk logning, pålægges droneoperatøren ansvaret for at føre en detaljeret logbog.

  Denne logbog skal indeholde oplysninger som dato, start- og sluttidspunkt for droneoperationen, specifikationer om den anvendte drone, information om det flyveområde eller den rute, dronen har fulgt, samt den maksimale flyvehøjde i forhold til terrænet. Yderligere kræves det, at loggen inkluderer navnet på den fjernpilot, der har betjent dronen, og eventuelt oplysninger om dronecertifikat.

  Det er værd at bemærke, at reglen ikke gælder for droner, der vejer op til 249 gram, når de anvendes af privatpersoner til hobbyflyvning eller legetøjsdroner. Ligeledes er der undtagelser for flyvninger med droner, uanset vægt, der udføres inden for rammerne af modelflyveklubber. Disse præcise retningslinjer sikrer en omhyggelig og nøjagtig dokumentation af droneoperationer og bidrager til at fremme sikkerheden og ansvarligheden inden for droneindustrien.

 • Krav om A2 ved flyvning i flyvekritiske områder

  For at opnå tilladelse til at flyve en drone tættere på områder markeret med rødt og blåt på https://droner.dk/zoner, er der nu indført specifikke krav, der varierer afhængigt af formålet bag droneflyvningen. Uanset om det er for samfundsnyttige, forskningsmæssige eller kommercielle formål, er det påkrævet at have et A2 kompetencecertifikat for at ansøge Trafikstyrelsen eller Forsvarskommandoen.

  Særligt for ansøgninger vedrørende droneflyvninger i nærheden af HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) er der yderligere krav, der skal opfyldes. Dette inkluderer nødvendigheden af en observatør og implementeringen af et flight termination system. Disse krav er designet til at sikre ekstra sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse af bestemte vilkår ved droneoperationer i sårbare områder.

  Denne præcise regulering og de differentierede krav bidrager til at skabe en nødvendig balance mellem at støtte innovation og samtidig opretholde høj sikkerhed ved droneflyvninger, især i områder, der kræver øget opmærksomhed og beskyttelse.

 • Tilladelse for at flyve over dyreflokke eller indhegnede dyr

  Nu er det påkrævet, at ejeren af et område giver tilladelse, hvis du ønsker at flyve din drone over dyreflokke eller dyr i indhegning. Dette skyldes ejerens viden om, hvorvidt dyrene kan blive opskræmte af droner. Dog er det stadig muligt at udføre sådanne flyvninger uden tilladelse, hvis de er relateret til tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver i forbindelse med ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold. Det anbefales dog at søge tilladelse fra ejeren selv i disse tilfælde.

  Når det gælder vilde dyre- og fugleflokke, er det kun tilladt at overflyve dem i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver relateret til ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold. Der er ingen specifikke krav til et bestemt dronecertifikat for at kunne ansøge om tilladelse til disse flyvninger.

  En interessant undtagelse fra kravet om tilladelse findes, når dronen flyver gennem området i mindst 100 meters højde med en hastighed på mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted. Dette giver en praktisk tilgang til visse situationer, hvor tilladelse ikke er påkrævet, forudsat at visse flyvehøjde- og hastighedskriterier er opfyldt.

 • Krav om tilladelse for at flyve i områder med adgangskontrol

  Når du planlægger at flyve en drone i områder, der kræver tilladelse fra ejeren for adgang (f.eks. havne, særlige industriområder eller kulturinstitutioner), er det afgørende at indhente ejerens samtykke, ligesom det er påkrævet for adgang til området til fods.

  Dog er der undtagelser for droneflyvninger, der udføres i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og kontrolopgaver relateret til anlæg og ejendomme på det pågældende område. I disse tilfælde skal du stadig have tilladelse fra ejeren eller en person med råderet over området, såsom en lejer af en erhvervsejendom.

  Bemærkelsesværdigt er der en yderligere undtagelse for flyvninger, der er underlagt Specific Operations Risk Assessment (SORA), Performance-based Drone Risk Assessment (PDRA) eller Standard Scenario (STS). Tilladelse er ikke påkrævet, hvis dronen flyver gennem området i mindst 100 meters højde med en hastighed på mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.

 • Mulighed for flyvning med fortøjet drone tættere på lufthavn

  Når du udfører en opgave for ejeren af forhindringen, er det afgørende at følge nøje retningslinjer. Dronen skal være forsvarligt fortøjet, og det er påkrævet at have et A2-kompetencecertifikat. Sikkerheden er altafgørende, og derfor er det ikke tilladt at flyve tættere på end 3 km fra en lufthavn eller flyveplads.

  Under udførelsen af opgaven skal dronen opretholde en minimumshøjde på 15 meter over forhindringen. Yderligere er det obligatorisk at informere lufthavnen eller flyvestationen om dronens aktiviteter og undlade at flyve i ind- og udflyvningsområderne. Disse foranstaltninger sikrer en ansvarlig og sikker droneoperation i nærheden af lufthavne og forhindringer.

Ændringer i bekendtgørelsen

 • Ny flyvehøjde mellem 2-3km afstand i flyvepladser

  Ved droneflyvning i nærheden af militære flyvestationer gælder følgende regler baseret på afstanden:

  • 3-5 eller 8 km: Tilladt at flyve op til maksimalt 40 meter over banehøjde, forudsat at man har et A2 Kompetencecertifikat.
  • 2-3 km: Tilladt at flyve op til maksimalt 30 meter over banehøjde, og også her kræves et A2 Kompetencecertifikat.

   Vigtigt at notere er, at ifølge nuværende bekendtgørelse er droneflyvning forbudt fra 5-8 km afstand fra militære flyvestationer. Der er dog planer om at ændre dette, så det bliver tilladt at flyve i dette område op til 8 km ved en højde på maksimalt 40 meter over banehøjde. Trafikstyrelsen forventes at præsentere en løsning i januar 2024, som eliminerer behovet for tilladelse for droneflyvning i dette område.
 • Maks 40 meters flyvehøjde nær HEMS

  Ved droneflyvning i forhold til HEMS-baserne i Danmark er følgende regler gældende baseret på afstanden:

  • Over 2 km: Tilladt for alle uden specifikke begrænsninger.
  • 1-2 km: Tilladt at flyve, men højden må ikke overstige 40 meter over banehøjde, og der kræves et A2 Kompetencecertifikat.

   Vigtigt at understrege er, at det ikke er tilladt at flyve nærmere end 2 km fra HEMS-baserne i Danmark, herunder Skive, Billund, Saltum og Ringsted. Disse retningslinjer sikrer en forsvarlig og sikker droneflyvning i nærheden af helikopterbasernes operationelle områder.
 • Op til 1000 meter til politiets ejendomme

  Politiets ejendomme opretholder fortsat et afstandskrav på 150 meter for droneflyvning. Dog har Trafikstyrelsen beføjelse til at ændre dette krav til 1000 meter efter en anmodning fra politiet. Specifikke afstande til politiets ejendomme vil være tilgængelige på https://droner.dk/zoner, for at informere droneoperatører om de gældende retningslinjer.

 • Nye afstande til militære områder

  Ved droneflyvning i forhold til militære områder og flådefartøjer gælder følgende afstandskrav:

  • 300 m: Gælder for militære områder, der er placeret i byzone, samt flådefartøjer ved kaj i civile havne.
  • 1000 m: Gælder for militære områder uden for byzonen, øvelsesområder, NATO-havne, midlertidige områder, militærfly og afmærkede militærkolonner.
  • 1000 m afstand til sejlende flådefartøjer: Dog må dronen aldrig være mere end 300 meter væk fra kystlinjen, uanset afstanden til fartøjet.

   Disse afstandskrav er designet for at sikre sikkerheden og beskytte militære faciliteter og fartøjer under forskellige operationelle forhold. Droneoperatører bør nøje overholde disse retningslinjer for at undgå potentielle sikkerhedsrisici og bevare integriteten af militære områder og aktiviteter.

 • Ændringer i naturområder

  Naturområderne i Danmark er nu ikke længere reguleret af BL 7-15, men er i stedet specificeret i bilag 2 til bekendtgørelsen og tilgængelige på https://droner.dk/zoner. Disse naturområder, som kan variere, kan åbnes og lukkes i løbet af året.

  Droneflyvning i disse områder kræver normalt tilladelse fra Trafikstyrelsen, uanset om du har et dronecertifikat eller ej. Dog er der undtagelser: Tilladelse er ikke påkrævet, hvis du udfører en droneoperation for en lodsejer i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse, offentlige overvågningsaktiviteter og kontrolopgaver vedrørende ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold.

  Det er også tilladt at flyve i disse naturområder, når de er åbne for droneaktiviteter. Disse retningslinjer bidrager til en afbalanceret tilgang, der letter droneaktiviteter i naturområderne, samtidig med at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og hensyn til miljøet opretholdes.

 • Jernbaner og bybaner

  Tidligere var det ikke tilladt at flyve tættere på end 15 meter af jernbaner og bybaner. Nu er der dog ændringer, der tillader droneflyvning over bybaner, forudsat at de er placeret under jorden.

 • Offentlige veje med en hastighed over 70 km/t

  Tidligere var det begrænset at komme tættere på end 15 meter af en offentlig vej med hastighed over 70 km/t. Nu åbnes der for en mere fleksibel tilgang, der tillader at du må krydse vejen med din drone med den kortest mulige rute, når der ingen trafik er, og formålet er blot at komme over på den anden side af vejen. 

 • Ændringer i flyvning nær beboede huse og beboelsesejendomme

  Reglerne for droneflyvning ved beboelsesejendomme varierer afhængigt af ejendommens karakter og flyvningsstedet:

  1. Omranset af hegn, hæk eller mur:

   • Ingen droneoverflyvning tilladt uden tilladelse fra ejer eller beboer.
  2. Beboelsesejendomme uden omkransning:

   • Flyvning på ejendommens areal: Tilladt, men ikke tættere på end 2,5 meter uden tilladelse fra ejer eller beboer.
   • Flyvning fra offentligt areal ved ejendommen (f.eks. fortov): Kun tilladt tættere på end 2,5 meter, hvis anden lovgivning giver mulighed for det, eller hvis der udføres arbejde på kritisk infrastruktur.
  3. Undtagelser fra tilladelseskravet:

   • Ingen krav om tilladelse fra ejere eller beboere, hvis operationen er en del af arbejde eller virksomhed, der er tilladt ved anden lovgivning eller udføres på kritisk infrastruktur. Ejer eller beboer orienteres forud for operationen.
  4. Flyvning gennem området:

   • Tilladt, også over privat ejendom, hvis det sker i mindst 100 meters højde med mindst 5 m/s på vej til dronens bestemmelsessted.

  Disse retningslinjer tilbyder en afbalanceret tilgang, der letter droneaktiviteter i forbindelse med beboelsesejendomme og sikrer overholdelse af sikkerhedsstandarder og privatlivsaspekter.

 • Afstand til indsatsområder er ændret

  Afstanden til indsatsområder er blevet forhøjet til 1000 meter, hvilket betyder, at droneflyvninger bør undgå at komme nærmere end denne afstand. Dog er der undtagelser for lovlige operationer, såsom kontraktuelle opgaver, der er beviseligt planlagt i forvejen eller allerede er i gang. Disse operationer kan stadig gennemføres inden for indsatsområderne.

  Vigtigt at bemærke er, at politiet har beføjelse til at kræve, at dronen bringes til landing til enhver tid, hvis dens tilstedeværelse forstyrrer en igangværende indsats. Dette sikrer, at droneaktiviteter ikke hindrer politiets arbejde i nødsituationer eller andre kritiske situationer. Respekt for indsatsområder og politiets anmodninger er afgørende for at opretholde sikkerheden og effektiviteten af samlede operationer.

 • Forsikring på droner under 250g

  Du skal fra 1. Januar også have ansvarsforsikring på droner under 250g som ikke er markedsført som legetøj til børn. Det vil sige du ogås skal have ansvarsforsikring på en drone fra DJI Mini-serien.

Fra 1. januar 2024 er den nye bekendtgørelse trådt i kraft, sammen med ændringer i EU lovgivningen. Blandt andet er remote id nu blevet et krav på de fleste droner. Remote-id kan du læse mere om og hvordan man sætter det op på dronerne i vores artikel her:

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en legetøjsdrone?

  Legetøjsdrone: En drone, der er designet målrettet og markedsført til børn under 14 år, hvor der medfølger en erklæring om, at dronen overholder kravene til legetøj i direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj.

 • Er DJI Mini-serien legetøjsdroner?

  De DJI droner vi sælger er ikke  legetøjsdroner - de er ikke designet, målrettet eller markedsført til børn under 14 år og der medfølger ikke heller en erklæring om at dronen overholde kravene til legetøj i direktivet 2009/48/EF.